1. BÖLÜM: GİRİŞ 

 

I.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASININ ÖNEMİ 

Kişisel verilerin korunması, Anayasal bir hak olup, Şirketimizin öncelikleri kapsamında yer almaktadır. Nitekim bu amaçla, Şirketimizde devamlı olarak güncellenen bir sistem kurulması amaçlanmış ve işbu politika oluşturulmuştur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla,  KARAMAN SES İŞİTME CİHAZLARI TİC LTD ŞTİ(TAHSİN ÜNAL MAH ŞAMKAPI CAD NO:15/A KARAMAN )’nin (Şirket), genel aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek ve Şirketimiz kişisel veri işleme kurallarının temel esaslarını belirlemek üzere işbu Politika yapılmakta ve bu kapsamda müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, stajyer ve öğrencilerimizin, tedarikçi/alt işveren çalışanlarının ve yetkililerinin, şirket hissedarlarımızın ve şirket ortaklarımızın, ziyaretçilerimizin ve diğer verisini işlediğimiz üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması konusundaki temel esaslar düzenlenmektedir. 

 

Bu Politika’da belirtilen konuların uygulanmasına yönelik olarak Şirket içerisinde gerekli prosedürler düzenlenmekte, kişi kategorilerine özel Kişisel Veri İşleme Envanteri ile uyumlu aydınlatma metinleri oluşturulmakta, kişisel verilere erişimi olan Şirket çalışanları ve üçüncü taraflarla kişisel verilerin korunması ve gizlilik sözleşmeleri yapılmakta, görev tanımları revize edilmekte, kişisel verilerin korunması için  KARAMAN SES İŞİTME CİHAZLARI TİC.  LTD. ŞTİ tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmakta, bu kapsamda gerekli denetimler yapılmakta veya yaptırılmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması konusu üst yönetim tarafından da sahiplenilmekte, bu konuda özel bir Komite oluşturulmak ( Şirket KVK Komitesi) suretiyle kişisel verilerin korunması süreçleri yönetilmektedir.  

 

II.POLİTİKANIN AMACI 

 

Bu Politikanın temel amacı, SONOVA DUYU SİSTEMLERİ İTH. İHR. TİC. PAZ. LTD. ŞTİ tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik esasları ortaya koymak, bu kapsamda kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri aydınlatarak ve bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.  

 

          III.           KAPSAM 

Bu Politika; “müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, stajyer ve öğrencilerimiz, tedarikçi/alt işveren çalışanları ve yetkilileri, şirket hissedarlarımız ve şirket ortaklarımız, ziyaretçilerimiz ve diğer verisini işlediğimiz üçüncü kişiler” başlıkları altında kategorize ettiğimiz kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlediğimiz tüm kişisel verilerine ilişkindir.    

 

          IV.          POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI 

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.  

 

V.          ERİŞİM VE GÜNCELLEME 

Politika Şirketimizin internet sitesinde   https://www. karamansesisitme.com   yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur ve gerektiğinde güncellenir. 

 

 

2. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

 

Şirketimiz, Anayasa’nın 20.  maddesine ve KVK Kanunu’nun 4.  maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri saklamaktadır. 

 

Şirketimiz, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir.   

 

Şirketimiz, Borçlar Kanunu’ nun 419. maddesi gereğince, 6698 sy. KVK Kanunu saklı kalmak kaydıyla, çalışanların ve çalışan adaylarının kişisel verilerini, işe yatkınlık ve iş sözleşmesinin ifası amaçlarına dayalı olarak işlemektedir. 

 

Şirketimiz, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 10. maddelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri ve kanundan doğan haklarını kullanmak üzere başvurmaları durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta, başvurulara yasal süresi içinde yanıt vermektedir. 

 

Şirketimiz KVK Kanunu’nun 6.  maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.  

 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 8.  ve 9.   maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen kurallara uymakta ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve yayınlanan tebliğler ile güvenli ülke listelerini dikkate alarak uygulama yapmaktadır. 

 

I.KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKE VE KURALLARA UYGUN OLARAK İŞLENMESİ 

 

1.Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri 

 

A) Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme  

Şirketimiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesini gerektirecek hukuksal dayanakları tespit ederek işlem yapmakta, ölçülülük gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamakta, kişilerin bilgisi dışında işleme faaliyeti yapmamaktadır.  

 

B) Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama   

Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamakta, bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır.  Bu kapsamda tüm kişi kategorilerine ilişkin veriler güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Özellikle müşteri ve potansiyel müşteri verileri özenle güncellenmekte, kişilere rızalarına aykırı biçimde pazarlama ve tanıtım amaçlı e-posta ve teklifler gönderilmemektedir.     

 

C) Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme    

Şirketimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirketimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işleneceği amaç işleme faaliyeti öncesi belirlenmekte ve “ Kişisel Veri Envanteri” ne de işlenmektedir.  

 

D) İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma  

Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.  Bu kapsamda süreçler sürekli gözden geçirilmekte, “ kişisel verilerin azaltılması” ilkesi hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.  

 

E)   İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme   Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bu kapsamda hukuk ve ceza zamanaşımı sürelerini dikkate almakta ve kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır.  Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimizin “ Kişisel Verilerin Saklanması ve Silinmesi” politikasına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

 

2.  Genel Nitelikteki Kişisel Verilerin İşlenmesi Kuralları 

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir hak olup, temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa'nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Şirketimizce, kişisel verilerin işlenmesinde ancak aşağıdaki şartlar varsa ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verileri işlenmektedir;  

 

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,  
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,   

Ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

 1. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,  
 2. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,  
 3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

 

Yukarıdaki şartların bulunmaması halinde Şirketimizce ilgilinin açık, özgür iradeye ve bilgilendirmeye dayalı rızasına başvurulmaktadır. Özellikle İnsan Kaynakları ve çalışma ilişkileri alanında, çalışanın bağımlılık ilişkisi dikkate alınarak verinin öncelikle rıza dışında kalan hukuka uygunluk sebeplerine dayanılması esas tutulmakta, ancak bu sebeplerin söz konusu olmaması durumunda açık rızaya başvurulmaktadır. Buna karşılık pazarlama gibi faaliyetlerde ilgilinin rızası esas alınarak işleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Ancak her halde kişisel verilerin işlendiği tüm durumlarda kişiler mutlaka “ aydınlatılarak” veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir. 

 

3.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Kuralları 

Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu ile “ özel nitelikli” olarak belirlenen ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere uygun davranılmaktadır.  Özel nitelikli kişisel veriler, gerekli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:   

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veya kişisel veri sahibinin açık rızası var ise buna dayalı olarak, 

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından veya kişisel veri sahibinin açık rızası ile işlenmektedir.  

Hangi nedene dayanırsa dayansın, işleme süreçlerinde daima genel veri işleme ilkeleri dikkate alınmakta ve bu ilkelere uygunluk sağlanmaktadır (KVK Kanunu m. 4; bkz. yukarıda 2. Bölüm, I, 1). Özel nitelikli verilerin korunması ile ilgili olarak şirketimizde “ Özel Verilerin Korunması Politikası” yürürlüğe konulmuş olup, iş birimlerimizde bu politika hükümlerine göre hareket edilmekte ve gereken tedbirler alınmaktadır. 

 

4.Verisi İşlenen İlgili Kişilerin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda verisi işlenen ilgili kişiye kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel verisi işlenen ilgili kişinin hakları konusunda aydınlatma yapılmaktadır. Yine, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verisi işlenen ilgili kişinin hakları arasında “Bilgi Talep Etme” de sayılmış olup, Şirketimiz bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel verisi işlenen ilgili kişinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirme yapılmaktadır.  

 

II.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel verisi işlenen ilgili kişinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir.  Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 

 

1.Kişisel Verilerin Aktarılma Esasları 

Şirketimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:  

 

Kişisel verisi işlenen ilgili kişinin açık rızası var ise buna dayalı olarak; veya 

Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,  

Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;  

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,   

Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,  

Kişisel veriler, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş ise,  

Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,   

Kişisel verisi işlenen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise aktarılmaktadır. 

 

Hangi nedene dayanırsa dayansın, aktarım süreçlerinde daima genel veri işleme ilkeleri dikkate alınmakta ve bu ilkelere uygunluk sağlanmaktadır (KVK Kanunu m. 4; bkz. yukarıda 2. Bölüm, I, 1). 

 

2.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması 

Şirketimiz gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verisi işlenen ilgili kişinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.   

 

 • ilgili kişinin açık rızası var ise buna dayalı olarak veya  
 • ilgili kişinin açık rızası yok ise;   

Kişisel ilgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,   

İlgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.  

 

Hangi nedene dayanırsa dayansın, aktarım süreçlerinde daima genel veri işleme ilkeleri dikkate alınmakta ve bu ilkelere uygunluk sağlanmaktadır (KVK Kanunu m. 4; bkz. yukarıda 2. Bölüm, I, 1). 

 

3.Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması 

Şirketimiz hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak işlediği kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir.  Şirketimiz tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.  

 

Şirketimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verisi işlenen ilgili kişinin açık rızası var ise veya kişisel verisi işlenen ilgili kişinin açık rızası yok ise aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda kişisel verileri Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir:  

Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,  

Kişisel verisi işlenen ilgili kişinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel verisi işlenen ilgili kişi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;  

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,   

Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,  

Kişisel veriler, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş ise,  

Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,   

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.  

 

4. Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları ve Aktarma Yapılan Kişi Kategorileri 

 

A)Veri Aktarım Amaçları 

Şirketimizin faaliyet ve kuruluş amaçlarının yerine getirilmesini sağlamak, Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak, Şirketimizin insan kaynakları ve istihdam politikalarının yürütülmesini sağlamak, Şirketimizin iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak gibi amaçlarla veri aktarımı gerçekleştirilmektedir.  

 

B)Verilerin Aktarıldığı Kişiler 

Şirketimiz KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi kategorilerine aktarılabilir:   

 

YETKİLİ KAMU KURULUŞLARI 

 Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları 

İlgili mevzuat hükümlerine göre veri paylaşımı yapılmaktadır. 

YETKİLİ ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ 

 Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri 

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki 

yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak veri paylaşımı yapılmaktadır.  

İŞTİRAKLER 

Şirketimizin hissedarı olduğu şirketler 

Şirketimizin iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari 

faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak veri paylaşımı yapılmaktadır. 

HİSSEDAR 

Şirketimizin Hissedarları 

 Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin 

stratejilerin tasarlanması ve 

denetim amaçlarıyla sınırlı olarak veri paylaşımı yapılmaktadır. 

İŞ ORTAKLARI 

Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken şirketimizin ürün ve hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, ortak 

müşteri bağlılığı programlarının yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar 

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini 

temin etmek amacıyla sınırlı olarak veri paylaşımı yapılmaktadır. 

TEDARİKÇİ 

Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken Şirketimize hizmet sunan taraflar 

Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve 

Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak 

amacıyla sınırlı olarak veri paylaşımı yapılmaktadır. 

GLOBAL 

ORTAKLIĞIMIZ Sonova 

Group'da (yani 

Sonova Holding AG) 

Şirketimizin bağlı ortaklığı SONOVA GROUP ve topluluk içinde yer alan Şirketler   https://www.sonova.com/en/aboutus/locations 

 Global ortaklığımız SONOVA 

GROUP ve topluluk içinde yer alan şirketler ile Şirketimizin idari ve yönetimsel 

gereklilikleri nedeniyle kişisel veri paylaşımı 

yapılmaktadır [E.O.1]

 

 

 

Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen aktarımlarda işbu Politika’da düzenlenmiş ilke ve kurallara uygun olarak hareket edilmektedir. 

 

 

III.KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONLARI   

Şirketimizde verisi işlenen kişiler ve bu kapsamda işlenen veriler aşağıdaki şekilde kategorize edilmektedir; 

KİŞİ KATEGORİZASYONU  

ÇALIŞAN ADAYI 

Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini 

şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler 

ÇALIŞAN 

Şirketimizde çalışan gerçek kişiler 

HİSSEDAR/ORTAK 

Şirketimizin hissedarı ve ortağı gerçek kişiler 

POTANSİYEL MÜŞTERİ 

Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği 

ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak 

değerlendirilmiş gerçek kişiler 

STAJYER/ÖĞRENCİ 

Şirketimizde staj yapan ve ÇMEK'na tabi olarak çalışan kişiler 

TEDARİKÇİ ÇALIŞANI 

Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla 

sınırlı olmaksızın) çalışan, gerçek kişiler 

TEDARİKÇİ YETKİLİSİ 

Şirketimizin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu tedarikçi bu kurumların hissedarları ve yetkilileri gerçek kişiler 

MÜŞTERİ 

Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri 

kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler 

VELİ/VASİ/TEMSİLCİ 

Şirketimizin verisini işlediği kişilerin veli vasi ya da temsilcileri 

ZİYARETÇİ 

Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi 

ziyaret eden gerçek kişiler 

BAŞKA İŞVERENE 

BAĞLI OLARAK 

İŞYERİNDE 

ÇALIŞANLAR 

Alt işveren işçileri, geçici işçiler (Özel İstihdam 

Bürosu), başka işyerinden gelen ve montaj gibi faaliyetleri yapan çalışanlar 

DİĞER 

Şirketimizin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen 

kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örn.  Aile Bireyleri ve yakınlar) 

 

 

VERİ KATEGORİZASYONU  

KİMLİK BİLGİSİ 

Kimliği belirli veya  belirlenebilir  bir     gerçek  kişiye  ait     olduğu  açık  olan; kısmen  veya     tamamen  otomatik  

şekilde     veya  veri  kayıt     sisteminin  bir parçası olarak 

otomatik olmayan şekilde işlenen;  Ehliyet, Nüfus Cüzdanı, 

İkametgâh, Pasaport, Avukatlık Kimliği, Evlilik Cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler 

İLETİŞİM BİLGİSİ 

Kimliği belirli  veya     belirlenebilir  bir  gerçek     kişiye  ait  olduğu     açık  olan; kısmen  veya     tamamen  otomatik  

şekilde  veya     veri  kayıt  sisteminin     bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;   telefon numarası, adres, e-mail gibi bilgiler  

 

LOKASYON 

BİLGİSİ 

Kimliği belirli veya  belirlenebilir  bir     gerçek  kişiye  ait     olduğu  açık  olan; kısmen  veya     tamamen  otomatik  

şekilde     veya  veri  kayıt     sisteminin  bir parçası olarak 

otomatik olmayan şekilde işlenen; kişisel veri sahibinin ürün ve  hizmetlerimizi  kullanımı     sırasında  veya  çalışanlarımız  

ile  işbirliği içerisinde  olduğumuz     kurumların  çalışanlarının  Şirketimizin  araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler 

 

ÖZLÜK BİLGİSİ 

Kimliği belirli veya  belirlenebilir  bir     gerçek  kişiye  ait     olduğu  açık  olan, kısmen  veya     tamamen  otomatik  

şekilde     veya  veri  kayıt     sisteminin  bir parçası  olarak     

otomatik     olmayan  şekilde  işlenen;     çalışanlarımızın  veya 

Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri 

HUKUKİ İŞLEM VE UYUM BİLGİSİ 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri 

kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel 

verileriniz 

MÜŞTERİ İŞLEM 

BİLGİSİ 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt  sistemi  içerisinde     yer  alan;    ürün     ve  hizmetlerimizin  kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan 

talimatları ve talepleri gibi bilgiler 

FİZİKSEL MEKAN 

GÜVENLİK 

BİLGİSİ 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; fiziksel 

mekâna girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler 

İŞLEM 

GÜVENLİĞİ 

BİLGİSİ 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; faaliyetler yürütülürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğin sağlaması için işlenen kişisel veriler. 

RİSK YÖNETİMİ BİLGİSİ 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari, 

teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük 

kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla 

işlenen kişisel veriler 

FİNANSAL BİLGİ 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri 

kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen 

kişisel veriler 

PERFORMANS VE 

KARİYER GELİŞİM 

BİLGİSİ (MESLEKİ 

DENEYİM 

BİLGİSİ) 

Kimliği  belirli     veya  belirlenebilir  bir     gerçek  kişiye  ait     olduğu  açık  olan, kısmen  veya     tamamen  otomatik  

şekilde     veya  veri  kayıt     sisteminin  bir parçası  olarak     

otomatik     olmayan  şekilde  işlenen;     çalışanlarımızın  veya 

Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin performanslarının ölçülmesi  ile  kariyer     gelişimlerinin     şirketimizin  insan  kaynakları     politikası kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler 

PAZARLAMA 

BİLGİSİ 

Kimliği  belirli     veya  belirlenebilir  bir     gerçek  kişiye  ait     olduğu  açık  olan, kısmen  veya     tamamen  otomatik  

şekilde     veya  veri  kayıt     sisteminin  bir parçası olarak 

otomatik olmayan şekilde işlenen; ürün ve hizmetlerimizin kişisel  veri     sahibinin  kullanım  alışkanlıkları,  beğenisi     ve  ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının 

yapılmasına yönelik işlenen kişisel  veriler  ve     bu  işleme  sonuçları     neticesinde  yaratılan  rapor     ve değerlendirmeler 

GÖRSEL/İŞİTSEL BİLGİ 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik bir şekilde veya 

veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen kişisel veridir; Örn: fotoğraf ve kamera 

kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler 

ÖZEL VERİLER I 

(SAĞLIK/CİNSEL 

HAYAT) 

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler 

ÖZEL VERİLER II 

ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da 

sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler 

 

 

 

 

3.BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ DAYANAKLARI VE AMAÇLARI 

 

I.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ DAYANAKLARI 

 

1.Genel İlkeler 

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4.maddesinde genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir. Buna göre; her türlü veri işlemesinde 

 

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, 
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,  
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme genel ilkeleri göz önünde tutulmaktadır. 

 

2.Hukuka Uygunluk Sebepleri 

 

A) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması 

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.   

 

B)  Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.   Örneğin, Kimlik Bildirme Mevzuatı uyarınca Çalışanlarımızın kimliklerinin yetkili mercilere bildirilmesi. 

 

C) Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması 

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örneğin, baygınlık geçiren çalışanın kan grubu bilgisinin hekim ile paylaşılması. 

 

D) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Örneğin, iş sözleşmesinin kurulması için adaydan CV alınması, sözleşme kapsamında tebligat yapılabilmesi için adres alınması. 

 

E)  Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi  

Şirketimizin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örneğin, Asgari Geçim İndiriminden Çalışanı yararlandırmak için, aile bilgisinin işlenmesi. 

 

F)  Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi 

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.   Örneğin, Şirketimiz müşterilerinin internet üzerinde herkese açık bir platformda şikâyet, talep veya önerilerini sunması halinde bu müşteriler ilgili bilgilerini alenileştirmiş olur. Bu durumda Şirketimiz yetkilisi tarafından, şikâyet, talep veya önerilere cevap verme amacıyla sınırlı olmak kaydıyla verilerin işlenmesi mümkündür.  

 

G)  Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örneğin, ispat niteliği olan verilerin (satış sözleşmesinin, faturanın) saklanması ve gerekli olduğu anda kullanılması.  

 

H)  Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örneğin, Şirketin güvenlik kamerası ile hırsızlığa karşı veya iş güvenliği amacıyla kritik noktalarının izlenmesi.  

 

3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Hukuka Uygunluk Sebepleri 

Şirketimiz tarafından özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla ancak kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilir. Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir. Hangi nedene dayanırsa dayansın, işleme süreçlerinde daima genel veri işleme ilkeleri dikkate alınmakta ve bu ilkelere uygunluk sağlanmaktadır (KVK Kanunu m. 4; bkz. yukarıda 2. Bölüm, I, 1). 

 

 

II.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. Veri işleme sürecinde yukarıda belirtilen hukuki dayanaklar dikkate alınmakta, diğer hukuka uygunluk sebepleri bulunmuyor ise ilgilinin rızası talep edilmektedir. Burada da 4. Madde kapsamında genel ilkeler denetimi yapılmakta, her şeyden önce veri işleme faaliyetinin genel olarak hukuka uygunluk ilkelerine uyumlu olması aranmaktadır. İlgilinin rızası ise "açık, bilgilendirmeye ve özgür iradeye dayalı biçimde" alınmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amaçları ayrıca Şirketimizin “ Kişisel Veri Envanteri” nde de belirtilmektedir.  

 

Şirketimiz birimlerinde kişisel veriler özellikle aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir; 

 • İşveren olarak iş sözleşmesinden doğan karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için çalışanların kişisel verilerinin işlenmesi gerekmektedir. Çalışanların kişisel verileri; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlenmekte ve saklanmaktadır. Bu kapsamda, çalışanların kanunlara uygun olarak çalıştırılabilmesi için gerekli olan amaçlar doğrultusunda, iş sözleşmesinin kurulması, ifası ve sona ermesi süreçlerinin hukuka uygun şekilde yürütülmesi, temel hak ve özgürlüklere aykırı olmamak koşuluyla Şirketin meşru menfaatleri, kanunda açık olarak öngörülen durumlar, çalışan istihdamına bağlı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takip durumlarında hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumları ve bunların dışında kalan durumlarda çalışanlardan talep edilecek açık, bilgilendirmeye dayanan ve çalışanların özgür iradesi ile açıklayacağı rızası, kişisel veri işlemesinin hukuki dayanaklarını oluşturmaktadır.  
 • Şirketin iştigal konusunun gerektirdiği faaliyetler kapsamında, işverenin meşru menfaatleri çalışanların kişisel verilerinin işlenmesini gerekli kılmaktadır. Nitekim, suistimallerin önlenmesi, hırsızlığın engellenmesi, genel güvenlik veya iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması gibi nedenlerle çalışanların kişisel verilerini işleme faaliyeti yapılabilmektedir. Ancak, bu durumda da çalışanların temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesine büyük bir özen gösterilmektedir. 
 • İşlenmekte olan çalışanların kişisel verilerinin büyük bir çoğunluğu çalışanlar tarafından Şirkete verilen bilgilerden elde edilmektedir. Yine bazı durumlarda, Şirket yöneticileri gibi iç kaynaklardan veya çalışanların referanslarından veya çalışma hayatı gereklilikleri nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları tarafından tesis edilmiş olan sistemlerdeki verilerden de çalışanların kişisel verileri Şirkete gelebilmektedir. 
 • İşlenmekte olan çalışanların kişisel verileri, başvuru formaları ve çalışanların referansları, iş sözleşmeleri ve değişiklikleri, çalışanların iletişim bilgileri, bordro için gerekli olan bilgiler, acil durumlarda iletişim kurulacak kişiler gibi aile veya yakın bilgileri, çalışanların eğitim kayıtları, performans değerlendirme kayıtları, disiplin kayıtları, kamera kayıtları gibi bilgilerden oluşmaktadır.   
 • Çalışanların kişisel bilgilerinin işlenmesi ile ilgili olarak, birçok Şirket politika ve prosedüründe kurallar bulunmaktadır. Bu konuda özellikle Şirketin web sitesinde bulunan “Kişisel Veri Politikası” incelenebilir. Yine Şirketin intranet/QDMS sisteminden de söz konusu dokümana ulaşılabilir, ayrıca kağıt/hard copy ortamında da İnsan Kaynakları Birimi’nden alınabilmektedir. 
 • Çalışanların sağlık bilgileri de işlenen kişisel veriler arasında yer almaktadır. Çalışanların sağlık ve cinsel hayatlarına ilişkin bilgiler kural olarak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir. Bu kapsamda, çalışanların sağlık verileri ve bunlarla ilgili detaylar kural olarak işyeri hekiminde ve sağlık biriminde bulunmaktadır.    
 • “Çalışan” statüsüne geçildikten sonra (çalışan adaylığı kategorisinde talep edilmemektedir) çalışanın sendikaya üye olması durumunda sendika üyeliği de yasal mevzuatın gerekliliklerinin yapılabilmesi için kanunun açık hükümleri gereği işlenebilmektedir. Bunun dışında çalışanların, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet ile biyometrik ve genetik verileri kural olarak kanunda açıkça öngörülmüş olmadığı sürece, işlenen kişisel veriler arasında yer almamakta, istisnai bir uygulamaya gidilecek ise, kişisel veriler işlenmeden önce gereklilikler özenle değerlendirilmektedir. 
 • Şirketin bilgi iletişim araçları (telefon, mobil telefonlar, bilgisayarlar ve internet) üzerinde denetim ve gözetimleri söz konusudur. 5651 sayılı Kanun ve Şirketimizin meşru menfaatleri söz konusu uygulamaların hukuki dayanaklarını oluşturmaktadır.  
 • Şirketimiz araçlarında "güvenlik, araçların ve personelin daha etkili bir biçimde yönetimi" gerekçeleriyle araç takip sistemi uygulanabilmektedir. Söz konusu faaliyet de şirketimizin meşru menfaatlerine dayanmakla birlikte çalışanların temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla gerçekleştirilmektedir.  
 • Şirketimizin    insan     kaynakları            politikalarının     yürütülmesinin  sağlanması          amacı    doğrultusunda; 

Şirketimizin insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini, Şirketimizin insan  kaynakları   politikalarına  uygun  şekilde   insan  kaynakları  operasyonlarının yürütülmesi,  çalışan adayı seçimi, özlük işlerinin yönetilmesi, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi, iş  sağlığı   ve  güvenliği  çerçevesinde   yükümlülüklerin  yerine  getirilmesi   ve  gerekli tedbirlerin alınması kişisel verilerin işlenme amaçlarını oluşturmaktadır. 

Tedarikçi / alt işveren çalışanlarının kişisel verileri de Kurumumuzca işlenebilmektedir. Nitekim 6331 sayılı Kanunda asıl işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak başka işyerinden gelen çalışanlar ile ilgili olarak kontrol edilmesi gereken belgeler ve bilgiler belirtilmiş bulunmaktadır. Aynı şekilde 4857 sayılı iş kanununda ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda da alt işveren işçileri ve geçici işçiler ile ilgili asıl işverene yükümlülükler getirilmiş ve bu kapsamda kontrol edilmesi gereken hususlar belirtilmiştir. Buna göre tedarikçi ve başka işverene bağlı olarak işyerimizde çalışan işçilerin kişisel verilerinin işlenmesi başta söz konusu yasal düzelmeler olmak üzere işletmemizin meşru menfaatlerine dayanmaktadır.   

 • Kişisel veriler, ayrıca: 

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi 

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi 

Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi 

Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi   

Erişim yetkilerinin yürütülmesi 

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi 

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi 

Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi 

Fiziksel mekan güvenliğinin temini 

Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi 

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi 

İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi 

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi 

Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi 

Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi 

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi 

Organizasyon ve etkinlik yönetimi 

Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi 

Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi 

Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi 

Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi 

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi 

Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi 

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi 

Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi 

Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi 

Talep / şikayetlerin takibi 

Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini 

Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi 

Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi 

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini 

Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri  

Yatırım süreçlerinin yürütülmesi 

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi 

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi 

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla Birimlerimizde işlenmektedir. 

İş sağlığı ve güvenliği, genel güvenlik, ürün güvenliği amaçlarıyla işyerinde kamera ile izleme faaliyeti, Şirketin meşru menfaatleri dikkate alınarak, ziyaretçilerimizin, bu kapsamda verisi işlenen kişilerin ve özellikle çalışanların temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla gerçekleştirilmektedir. 

 

 

4. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ 

 

Şirketimiz, Türk Ceza Kanunu’nun 138.maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilmektedir. 

 

          I.              KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE SAKLAMA SÜRELERİ 

Şirketimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatta öngörülmesi durumunda kişisel verileri ilgili mevzuatta belirtilen süre boyunca saklanmaktadır.  Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte, daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş, ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süreleri ile zamanaşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

 

II.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ 

Türk Ceza Kanunu’nun 138.Maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7.maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hâle getirilmektedir.  Bu kapsamda Şirketimiz ilgili yükümlülüğünü bu bölümde açıklanan yöntemlerle yerine getirmektedir.  

 

1. Kişisel Verilerin Silinmesi 

 

A) Kişisel Verilerin Silinmesi İşlemi 

Şirketimiz ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir. Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Şirketimizce, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 

 

B)  Kişisel Verilerin Silinmesi Süreci 

Kişisel verilerin silinmesi işleminde izlenmesi gereken süreç aşağıdaki gibidir: 

 • Silme işlemine konu teşkil edecek kişisel verilerin belirlenmesi. 
 • Erişim yetki ve kontrol matrisi ya da benzer bir sistem kullanarak her bir kişisel veri için ilgili kullanıcıların tespit edilmesi. 
 • İlgili kullanıcıların erişim, geri getirme, tekrar kullanma gibi yetkilerinin ve yöntemlerinin tespit edilmesi. 
 • İlgili kullanıcıların kişisel veriler kapsamındaki erişim, geri getirme, tekrar kullanma yetki ve yöntemlerinin kapatılması ve ortadan kaldırılması. 

 

C)Kişisel Verilerin Silinmesi Yöntemleri 

Kişisel veriler çeşitli kayıt ortamlarında saklanabildiklerinden kayıt ortamlarına uygun yöntemlerle silinmektedir. 

 

2.Kişisel Verilerin Yok Edilmesi 

 

A)Kişisel Verilerin Yok Edilmesi İşlemi 

Şirketimiz ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri yok edebilir. Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Şirketimiz, kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

 

B)  Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Yöntemleri 

Kişisel verilerin yok edilmesi için, verilerin bulunduğu tüm kopyalar tespit edilir ve verilerin bulunduğu sistemler tek tek yok edilir. 

 

 

 

 

3.  Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi 

 

A)  Kişisel Verilerin Anonimleştirilmesi İşlemi 

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir. Şirketimiz, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir. Kişisel veriler, veri sorumlusu veya alıcı grupları tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi suretiyle anonimleştirilmesi gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz, kişisel verilerin anonim hale getirilmesi için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.  

 

KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır.   

 

B)  Kişisel Verilerin Anonimleştirilmesi Yöntemleri 

Anonim hale getirme, bir veri kümesindeki tüm doğrudan ve/veya dolaylı tanımlayıcıların çıkartılarak ya da değiştirilerek, ilgili kişinin kimliğinin saptanabilmesinin engellenmesi veya bir grup veya kalabalık içinde ayırt edilebilir olma özelliğini, bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde kaybetmesidir. Bu özelliklerin engellenmesi veya kaybedilmesi sonucunda belli bir kişiye işaret etmeyen veriler, anonim hale getirilmiş veri sayılır. Anonim hale getirmedeki amaç, veri ile bu verinin tanımladığı kişi arasındaki bağın kopartılmasıdır. Kişisel verinin tutulduğu veri kayıt sistemindeki kayıtlara uygulanan otomatik olan veya olmayan gruplama, maskeleme, türetme, genelleştirme, rastgele hale getirme gibi yöntemlerle yürütülen bağ koparma işlemlerinin hepsine anonim hale getirme yöntemleri adı verilir. Bu yöntemlerin uygulanması sonucunda elde edilen verilerin belirli bir kişiyi tanımlayamaz olması gerekmektedir. 

 

5. BÖLÜM: İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI 

 

I. İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARININ KAPSAMI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 

 

1. İlgili Kişilerin Hakları 

Şirketimizce kişisel verisi işlenen kişiler aşağıda yer alan haklara sahiptir:   

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.  

 

 

2.İlgili Kişilerin Haklarını Kullanması 

İlgili Kişilerin KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarını kullanmakla ilgili taleplerini, aşağıdaki yöntemlerle Şirketimize iletmesi gerekli ve yeterlidir; 

 

 

Başvuru 

Yöntemi 

  

Başvurunun 

 Yapılacağı Adres 

Başvuru Gönderiminde 

Belirtilecek Bilgi 

Şahsen Başvuru 

(Başvuru sahibinin 

  

  

  

Zarfın üzerine “Kişisel 

Bizzat gelerek 

Kimliğini tevsik 

Edici belge ile 

Başvurması) 

(Cumhuriyet Cad. 

Kervansaray Apt. B-Blok 

No:54 D:14 Harbiye-Şişli / İstanbul)  

  

Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” Yazılacaktır. 

  

  

Noter vasıtasıyla 

Tebligat 

  

  

  

(Cumhuriyet Cad. 

Kervansaray Apt. B-Blok 

No:54 D:14 Harbiye-Şişli / 

İstanbul) 

  

  

  

Tebligat zarfına “Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu 

Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır 

  

  

“Güvenli 

Elektronik imza” 

  

  

  

E-postanın konu kısmına 

İle imzalanarak 

         

info.turkiye@phonak.com 

“Kişisel Verilerin Korunması 

Kayıtlı Elektronik 

  

Kanunu Bilgi Talebi” 

Posta (KEP) 

Yoluyla 

  

  

Yazılacaktır. 

  

 

 

Başvuruda; 

Ad, soyada ve başvuru yazılı ise imza, T.C. vatandaşları için T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir. 

 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir.   Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir.   Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.  

 

Veri sahiplerine ilişkin başvuru formu, Şirketimizin web sitesinde mevcut bulunmaktadır.  

 

 

 

3. Başvurulara Cevap Verilmesi 

Kişisel veri sahibinin, talebini öngörülen usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  

 

 

6. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 

 

I. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN İŞLENMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ 

TEDBİRLER 

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için gerekli tüm teknik ve idari tedbirler almaktadır. Bu kapsamda,  

 

 • Şirketimiz kapsamında VERBİS sistemine uyumlu Veri Envanteri çıkarılmakta (Data Mapping), burada hukuka ve amaca uygunluk denetimleri yapılmaktadır.  
 • Şirketimizin ilgili kişilere ait aydınlatma yükümlülüğünün eksiksiz olarak ve doğru biçimde yerine getirilebilmesi için “ Kişisel Verilerin İşlenmesinde Aydınlatma Esasları Politikası” yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır.  
 • Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmektedir.   
 • Şirketimizin yürütmüş olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.   
 • Şirketimizin iş birimlerinin yürütmüş olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin 6698 Sayılı Kanun’un aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir iş birimi ve yürütmüş olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir.   
 • Şirketimiz ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, Şirketin talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler yürütülmektedir.   
 • Şirketimiz ile Şirketimizin sorumlu olduğu verileri işleyen üçüncü taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, Şirketin talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda “ Üçüncü Taraflarla Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması Esasları Politikası” yürürlüğe konulmuş bulunulmaktadır. 

 

 

II.ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİN İŞLENMESİNDE ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER 

KVK Kanunu ile bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.  Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler sağlanmaktadır.  

 

III.KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI ERİŞİMİNİ ENGELLEMEK İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ 

TEDBİRLER 

Şirketimiz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için teknik ve idari tedbirler almaktadır.  

 

1.Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler 

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:  

 

A)  Siber Güvenliğin Sağlanması 

Kişisel veri güvenliğinin sağlanması için öncelikle siber güvenlik ürünleri kullanılmakta ancak tedbirler bununla sınırlı bırakılmamaktadır. Güvenlik duvarı ve ağ geçidi gibi tedbirler alınmaktadır. Kullanılmayan yazılım ve servisler cihazlardan kaldırılmaktadır.  

 

B)  Yazılım güncellemeleri 

Yama yönetimi ve yazılım güncellemeleri ile yazılım ve donanımların düzgün bir şekilde çalışması ve sistemler için alınan güvenlik tedbirlerinin yeterli olup olmadığının düzenli olarak kontrol edilmesi sağlanmaktadır.  

 

C)Erişim Sınırlamaları 

Kişisel veri içeren sistemlere erişim de sınırlandırılmaktadır. Bu kapsamda çalışanlara, yapmakta oldukları iş ve görevler ile yetki ve sorumlulukları için gerekli olduğu ölçüde erişim yetkisi tanınmakta ve kullanıcı adı ve şifre kullanılmak suretiyle ilgili sistemlere erişim sağlanmaktadır. Söz konusu şifre ve parolalar oluşturulurken, kişisel bilgilerle ilişkili ve kolay tahmin edilecek rakam ya da harf dizileri yerine büyük küçük harf, rakam ve sembollerden oluşacak kombinasyonların tercih edilmesi sağlanmaktadır. Buna bağlı olarak, erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturulmaktadır. 

 

D)  Şifreleme 

Güçlü şifre ve parola kullanımının yanısıra, şifre girişi deneme sayısının sınırlandırılması, düzenli aralıklarla şifre ve parolaların değiştirilmesinin sağlanması, yönetici hesabı ve admin yetkisinin sadece ihtiyaç olduğu durumlarda kullanılması için açılması ve veri sorumlusuyla ilişikleri kesilen çalışanlar için zaman kaybetmeksizin hesabın silinmesi ya da girişlerin kapatılması gibi yöntemlerle erişimin sınırlandırılması yapılmaktadır. 

 

E)  Anti Virus Yazılımları 

Kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için ayrıca, bilgi sistem ağını düzenli olarak tarayan ve tehlikeleri tespit eden antivirüs, antispam gibi ürünler kullanılmakta, ayrıca bunlar güncel tutularak gereken dosyalar düzenli olarak taranmaktadır. Farklı internet siteleri ve/veya mobil uygulama kanallarından kişisel veri temin edilecekse, bağlantıların SSL ya da daha güvenli bir yol ile gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. 

 

F)  Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi 

Bilişim ağlarında hangi yazılım ve servislerin çalıştığının kontrol edilmesi, 

Bilişim ağlarında sızma veya olmaması gereken bir hareket olup olmadığının belirlenmesi, 

Tüm kullanıcıların işlem hareketleri kaydının düzenli olarak tutulması (log kayıtları gibi), 

Güvenlik sorunlarının mümkün olduğunca hızlı bir şekilde raporlanması, 

Gerçekleştirilmekte, çalışanların sistem ve servislerdeki güvenlik zafiyetlerini ya da bunları kullanan tehditleri bildirmesi için resmi bir raporlama prosedürü oluşturulmaktadır. 

Bilişim sisteminin çökmesi, kötü niyetli yazılım, servis dışı bırakma saldırısı, eksik veya hatalı veri girişi, gizlilik ve bütünlüğü bozan ihlaller, bilişim sisteminin kötüye kullanılması gibi istenmeyen olaylarda deliller toplanmakta ve güvenli bir şekilde saklanmaktadır. 

 

G)  Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliğinin Sağlanması 

Kişisel veriler, veri sorumlularının yerleşkelerinde yer alan cihazlarda ya da kâğıt ortamında saklanıyor ise, bu cihazların ve kağıtların çalınması veya kaybolması gibi tehditlere karşı fiziksel güvenlik önlemleri alınmaktadır. Kişisel verilerin yer aldığı fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı uygun yöntemlerle korunmakta ve bu ortamlara giriş / çıkışlar kontrol altına alınmaktadır. 

 

Kişisel veriler elektronik ortamda ise, kişisel veri güvenliği ihlalini önlemek için ağ bileşenleri arasında erişim sınırlandırılabilmekte veya bileşenlerin ayrılması sağlanmaktadır.  

 

Aynı seviyedeki önlemler Şirket yerleşkesi dışında yer alan ve Şirkete ait kişisel veri içeren kâğıt ortamları, elektronik ortam ve cihazlar (dizüstü bilgisayar, cep telefonu, flaş bellekler) için de alınmaktadır. Elektronik posta ya da posta ile aktarılacak kişisel verilerin de dikkatli bir şekilde ve yeterli tedbirler alınarak gönderilmektedir.  

 

Çalışanların şahsi elektronik cihazları ile bilgi sistem ağına erişim sağlaması durumunda bunlar için de yeterli güvenlik tedbirleri alınmaktadır. 

 

Kişisel veri içeren cihazların kaybolması veya çalınması gibi durumlara karşı erişim kontrol yetkilendirmesi ve/veya şifreleme yöntemlerinin kullanılması yöntemi uygulanmaktadır. Bu kapsamda şifre anahtarı, sadece yetkili kişilerin erişebileceği ortamda saklanmakta ve yetkisiz erişim önlenmektedir.  

 

Kişisel veri içeren kâğıt ortamındaki evraklar da kilitli bir şekilde ve sadece yetkili kişilerin erişebileceği ortamlarda saklanmakta, söz konusu evraklara yetkisiz erişim önlenmektedir. 

 

H)  Kişisel Verilerin Bulutta Depolanması 

Kişisel verilerin bulutta depolanması uygulamalarına da gerektiğinde başvurulabilmektedir. Bu durumda, bulut depolama hizmeti sağlayıcısı tarafından alınan güvenlik önlemlerinin de yeterli ve uygun olup olmadığının Şirket tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, KVK Kurulunun rehber ve tavsiyelerinde belirtilen önlemler dikkate alınmaktadır. 

 

I)Bilgi Teknolojileri Sistemleri Tedariki, Geliştirme ve Bakımı 

Şirket tarafından yeni sistemlerin tedariki, geliştirilmesi veya mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ile ilgili ihtiyaçlar belirlenirken güvenlik gereksinimleri göz önüne alınmaktadır. 

 

J)Kişisel Verilerin Yedeklenmesi 

Kişisel verilerin herhangi bir sebeple zarar görmesi, yok olması, çalınması veya kaybolması gibi hallerde Şirket yedeklenen verileri kullanarak en kısa sürede faaliyete geçmeyi sağlamaktadır. Yedeklenen kişisel veriler sadece sistem yöneticisi tarafından erişilebilir olup, veri seti yedekleri ağ dışında tutulmaktadır.   

 

2.Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan İdari Tedbirler 

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:  

 • Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.  
 • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.  
 • Kişisel Veri Güvenliği Politikalarının ve Prosedürler belirlenmekte, politika ve prosedürler kapsamında; düzenli olarak kontroller yapılmakta, yapılan kontroller belgelenmekte, geliştirilmesi gereken hususlar belirlenmektedir. Yine, her kişisel veri kategorisi için ortaya çıkabilecek riskler ile güvenlik ihlallerinin nasıl yönetileceği de açıkça belirlenmektedir. 
 • Kişisel Verilerin Mümkün Olduğunca Azaltılması: Kişisel veriler, doğru ve güncel olmalı, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmelidir. Ancak, doğru olmayan, güncelliğini yitirmiş ve herhangi bir amaca hizmet etmeyen verilere hala ihtiyaç olup olmadığının değerlendirilmekte ve ihtiyaç duyulmayan kişisel veriler ise kişisel veri saklama ve imha politikası ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 
 • Veri İşleyenler ile İlişkilerin Yönetimi: Şirket BT ihtiyacını karşılamak için veri işleyenlerden hizmet aldığı zaman, hizmet alırken söz konusu veri işleyenlerin kişisel veriler konusunda en az kendileri tarafından sağlanan güvenlik seviyesini sağlandığından emin olarak işlem yapılmaktadır. Bu kapsamda, veri işleyen ile imzalanan sözleşmelere kişisel verilerin korunması ile ilgili koruyucu düzenlemeler getirilmektedir. 

 

          IV.          KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ ORTAMLARDA SAKLANMASI 

Şirketimiz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.  

 

1.  Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler 

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:  

 • Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.   
 • Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, alınan teknik önlemler periyodik olarak Şirketimizce belirlenen denetim mekanizması tarafından denetlenmekte, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.  
 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde tüm gerekli altyapılar kullanılmaktadır.  

 

2.Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler 

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 

 • Çalışanlar,   kişisel    verilerin               güvenli  bir          biçimde                saklanmasını      sağlamak             konusunda bilgilendirilmektedirler.  
 • Şirketimiz tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmekte ve bu konuda Şirketin “ Üçüncü Taraflarla İlişkilerde Kişisel Verilerin Korunması Esasları” Politikasındaki hükümlere göre hareket edilmektedir.  

 

V. EĞİTİM 

 

 • Şirketimiz, Kişisel Verilerin korunması konusunda çalışanlarına Politika ve KVK Prosedürleri ile KVKK Düzenlemeleri kapsamında gerekli eğitimleri verilmektedir. 
 • Eğitimlerde Özel Nitelikli Kişisel Verilerin tanımlarına ve korunmasına yönelik uygulamalara özellikle değinilmektedir. 
 • Şirketimiz çalışanı Kişisel Verilere fiziksel olarak veya bilgisayar ortamında erişiyorsa, Şirketimiz ilgili çalışanına bu erişimler özelinde (örneğin erişilen bilgisayar programı) eğitim verilmektedir. 

 

VI. DENETİM 

 

1. İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Arttırılması 

Ve Denetimi 

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli bildirimlerin yapılmasını sağlamaktadır.  

 

2. İş Ortakları Ve Tedarikçilerin Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Konusundaki 

Farkındalıklarının Arttırılması Ve Denetimi 

Şirketimiz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş ortaklarına gerekli bilgilendirmeler yapmaktadır.  

 

3. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi 

Şirketimiz, işbu Politika ve KVK Düzenlemelerine Şirketin tüm çalışanları, departmanları ve yüklenicilerinin uygun hareket ettiğini düzenli olarak hiçbir ön bildirimde bulunmaksızın her zaman ve re ’sen denetleme hakkını haizdir ve bu kapsamda gerekli rutin denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketin iç işleyişi kapsamında değerlendirilir ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir. 

 

Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.